Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt (‘verkoper’);
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen een onderneming en een Consument, in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de Consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (telefoon, internet, catalogus…) tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel, e-mail incluis, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Modelformulier voor herroeping: het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping.
Artikel 2 – Identificatie van Silk – E - Flowers als verkoper
Deze website is eigendom van mevrouw Evie Debaere, handeldrijvende onder de benaming ‘Silk – E – Flowers’, met maatschappelijke zetel te 8520 KUURNE, Ruitersweg 70, België (Tel: 0477/777.900 - info@silk-e-flowers.com) en gekend met ondernemingsnummer 0521.632.643. Bereikbaarheid : enkel op afspraak.
Silk – E – Flowers is de verkoper van de artikelen in deze webshop.
IBAN BE94-9733-7473-8114
BIC ARSPBE22
Artikel 3 – Toepasselijkheid en hoedanigheid van Consument
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Silk – E – Flowers (www.silk-e-flowers.com) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Overeenkomst en akkoord met de algemene voorwaarden
4.1. Een bestelling kan geplaatst worden via e-mail of via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven op de website. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden of, indien u koopt als onderneming of voor handels- of beroepsdoeleinden, van de algemene voorwaarden. De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen in pdf worden opgeslagen.
4.2. De overeenkomst tussen Silk – E – Flowers en de Consument komt tot stand op het moment dat de Consument de algemene verkoopsvoorwaarden van Silk – E – Flowers heeft aanvaard en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De aanvaarding van de algemene voorwaarden, voor verkopen aan ondernemingen of voor handels – of beroepsdoeleinden, volgt uit het plaatsen van de bestelling.
Afdeling 2: Verkoop op afstand en herroepingsrecht
Artikel 5 – Aanbod op de webshop
5.1. De inhoud van de website en alle andere aanbiedingen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Silk – E – Flowers kan echter geen garanties geven over de informatie die is verleend door derden. Onverminderd het voorgaande zijn alle op de website opgegeven kenmerken indicatief, zodat Silk – E – Flowers niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
5.2. Ieder aanbod op de website van Silk – E – Flowers is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Silk – E – Flowers ten aanzien van de Klant. Alle aanbiedingen op de website zijn geldig zolang de voorraad strekt. Silk – E – Flowers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien de Consument een product aankoopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft Silk – E – Flowers het recht de bestelling te annuleren; desgevallend heeft de Consument geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die aan de Consument op naam worden gericht, gelden gedurende 14 dagen.
5.3. Silk – E – Flowers heeft het recht om elke aanvraag tot bestelling te weigeren om welke reden ook en zeker indien de Klant bij Silk – E – Flowers nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben.
Artikel 6 – Bevestiging van de bestelling
6.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen behoudens andersluidende opgenomen termijn in de offerte. Zolang de bestelling niet door Silk – E – Flowers is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
6.2. Silk – E – Flowers kan ten allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het order weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Silk – E – Flowers de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Silk – E – Flowers het order weigert of de Klant gaat niet akkoord met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
6.3. Indien een bestelling wordt geplaatst door de Klant waarbij op maat gemaakte goederen door Silk – E – Flowers moeten worden geproduceerd, zal de bestelling pas bevestigd geacht worden nadat de betaling van het voorschot door de Klant wordt overgemaakt aan Silk – E – Flowers. De Klant is en blijft verantwoordelijk voor alle ontwerpen door de Klant zelf aangeleverd en waarop Silk – E – Flowers zich gebaseerd heeft om tot productie over te gaan. Foutieve vermeldingen en/of verwerkingen op ontwerpen en/of tekeningen door toedoen van de Klant, kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De factuur zal in dat geval nog steeds verschuldigd zijn en compensatie kan niet worden gevorderd.
Artikel 7.1 – Herroepingsrecht
Onverminderd de uitzonderingen in artikel 7.2 en de verdere voorwaarden en wijze van uitoefening van het herroepingsrecht, kan de Consument de aankoop van het product herroepen:
De Consument heeft het recht aan Silk – E – Flowers mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Silk – E – Flowers heeft het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het product sporen heeft van schade, gebruik of van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het product ook alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.
Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal Silk – E – Flowers aan de Consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping en de teruggave van het product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen.
Artikel 7.2 – Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Onder volgende omstandigheden beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht:
    a) Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
    b) De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
    c) De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen (gepersonaliseerde goederen, maatwerk), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; Gedacht kan worden aan diverse design- en meubelartikelen, bruidsboeketten, grafstukken, accessoires en toebehoren voor deze voorgenoemde artikelen en gerelateerde (doch niet limitatief), welke op maat of op aanvraag (kleur, grootte, samenstelling van aparte stukken en zo voort) werden samengesteld of aangepast.
    d) Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen (onroerend worden door plaatsing en/of installatie);
Artikel 8 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
De Consument is gehouden de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. De Consument mag het product slechts hanteren en controleren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Tijdens de bedenktijd gaat de Consument zorgvuldig om met de verpakking en de goederen.
Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht: verplichtingen van de Consument
9.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen door middel van het modelformulier voor herroeping, dat als bijlage aan deze algemene verkoopsvoorwaarden is gevoegd, dan wel via een ondubbelzinnige (schriftelijke) verklaring per schrijven aan Silk–E– Flowers . De Consument dient dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.
9.2 Na ontvangst van het ingevulde modelformulier voor herroeping, de (schriftelijke) verklaring per schrijven van de Consument, zal Silk–E–Flowers de Consument binnen 5 kalenderdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de herroeping sturen met daarbij instructies voor het retourneren van het product.
9.3 Binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop hij zijn beslissing tot herroeping overeenkomstig deze algemene verkoopsvoorwaarden aan Silk–E–Flowers heeft meegedeeld, stuurt de Consument het product terug naar Silk–E–Flowers samen met alle geleverde toebehoren en in originele staat en originele verpakking. De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het product zijn ten laste van de Consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
9.4 Goederen moeten teruggestuurd worden naar het adres Silk – E – Flowers, Ruitersweg 70 te 8520 KUURNE, België.
9.5 Indien de Consument de goederen op een andere wijze dan deze vermeld onder artikel 9.3. van deze algemene verkoopsvoorwaarden terugbezorgt aan Silk–E–Flowers, zijn de daaraan bijkomende verbonden kosten eveneens ten laste van de Consument.
9.6 Als de Consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht, dan worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht: verplichtingen van Silk – E – Flowers  
10.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan betaalt Silk – E – Flowers het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen na de dag waarop ze geïnformeerd werd van de beslissing van de Consument om overeenkomstig deze algemene verkoopsvoorwaarden de overeenkomst te herroepen. Als echter blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet (volledig) terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de Consument voor zover deze haar betalingsverplichting heeft nageleefd. Op vraag van de Consument kan het product opnieuw verstuurd worden naar de Consument.
10.2 In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 10.1 van deze algemene verkoopsvoorwaarden, heeft Silk – E – Flowers het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.
10.3. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
OVERIGE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP
Artikel 11 – Uitsluiting van de eigen voorwaarden
De uitvoering van een bestelling geschiedt conform onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn Silk–E–Flowers enkel tegenstelbaar indien zij schriftelijk door haar werden bevestigd.
Artikel 12 – Prijzen
12.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro; Vrijstelling van BTW volgens  W.Btw, art. 56 - 56bis. Bijzondere regelingen. Kleine ondernemingen. Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten, worden per artikel apart of in de communicatie met de Klant vermeld voordat de overeenkomst wordt bevestigd.
12.2. Silk – E – Flowers is gerechtigd tot verhoging van de prijs indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen of het gevolg zijn van ernstige prijswijzigingen in materiaalkosten of transportkosten bij de (toe)leveranciers van Silk-E-Flowers. De Klant is op de hoogte dat de fiscale administratie onder bepaalde omstandigheden een naheffing kan sturen bij gebruik van een verlaagd BTW-tarief of bijzonder BTW-regime.
12.3. De Klant is de prijs verschuldigd die Silk – E – Flowers in haar bevestiging conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de verkoopovereenkomst door Silk – E – Flowers worden gecorrigeerd.
12.4. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen de zeven kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.
Artikel 13 – Betaling
13.1 Bij bevestiging van de bestelling wordt om betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode vermeld op de orderbevestiging. Silk – E – Flowers behoudt zich tevens het recht voor om voorschotten te vragen op de gevraagde bestellingen.
13.2 Alle facturen zijn betaalbaar in euro op de maatschappelijke zetel van Silk – E – Flowers binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Silk – E – Flowers is gerechtigd haar leveringsverplichting uit te stellen tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. Silk – E – Flowers behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle uit de verkoopovereenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.
Indien op de vervaldag de factuur niet is betaald, is er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een moratoire interest van 12% per jaar verschuldigd en dit tot de dag dat de gehele factuur is betaald. Bij niet (volledige) betaling van de factuur is er vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, tevens een schadebeding van 10% op het gehele factuurbedrag verschuldigd en dit met een minimum van € 75,00, onverminderd het recht van Silk – E – Flowers om vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invorderingskosten.
13.3 Onverminderd andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden is de regeling van interesten en schadebeding tevens voorzien in het voordeel van de Consument, indien Silk – E – Flowers haar betalingsverplichting niet nakomt.
13.4 Indien een factuur uitgaande van Silk – E – Flowers onbetaald blijft op zijn vervaldag zonder dat de factuur betwist werd, dan zijn alle facturen die reeds werden uitgeschreven door Silk – E – Flowers allen opeisbaar ook al is de desbetreffende vervaldag nog niet verstreken. Bij de niet-betaling van een factuur worden ook alle betalingsfaciliteiten, die zouden zijn overeengekomen, herroepen zodoende dat het saldo van de facturatie onmiddellijk en in éénmaal opeisbaar is.
13.5 In geval van betwisting dient de factuur en behoorlijk gemotiveerd, te worden geprotesteerd binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst, met vermelding van het nummer en de datum van de geprotesteerde factuur. In het andere geval wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud. Enige reactie van Silk – E – Flowers op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis.
Artikel 14 – Overgang van het risico
De goederen worden verzonden op risico van de koper.
Artikel 15 – Levering
De levering en het transport wordt georganiseerd door Silk – E – Flowers . De goederen worden vervoerd op kosten, risico en gevaar van de Consument. Bij beschadiging of verlies van goederen gedurende het vervoer dient de Consument zich te richten tot de vervoerder, die alleen verantwoordelijk is. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Silk – E – Flowers kenbaar heeft gemaakt.
Artikel 16 – Leveringstermijn
16.1 Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief en niet-bindend. De bestelling is afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een besteld product toch niet op voorraad blijkt, zal Silk – E – Flowers de Klant hiervan op de hoogte brengen alsmede wanneer het product dan wel geleverd kan worden.
16.2. Silk – E – Flowers behoudt zich het recht voor om de leveringstermijnen te wijzigen bij de bevestiging van de bestelling aan de Klant. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk 14 dagen na de overeengekomen leveringstermijn m.u.v. overmacht. De Klant heeft enkel het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden indien de vertraging te wijten is aan een fout van Silk – E – Flowers. In dat geval zal de Klant een waardebon ontvangen ten bedrage van de reeds betaalde som of kan er gekozen worden om een vervangend goed te kiezen uit de voorraden van Silk – E – Flowers. Overschrijding van de levertermijn geeft in geen enkel geval aanleiding tot een (schade)vergoeding.
16.2 De leveringstermijnen worden gerekend in werkdagen, van maandag tot en met vrijdag. Zaterdag, zon- en feestdagen, sluiting wegens vakantie en weerverletdagen uitgezonderd. Het leveren van het bewijs dat een laattijdige levering aan een fout van Silk – E – Flowers te wijten is, valt ten laste van de Klant.
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven steeds volledig eigendom van Silk – E – Flowers tot op het moment van de integrale betaling van de factuur. De Consument zal de goederen met zorg behandelen en niet verder verkopen, afstaan, in pand geven, uitlenen, buiten het grondgebied van België brengen, of er anders over beschikken totdat de prijs met eventuele bijkomende kosten volledig is vereffend. De risico’s voor beschadiging, toevallig verlies of tenietgaan van de goederen zijn vanaf het ogenblik dat de goederen het magazijn te Kuurne verlaten, ten laste van de Consument.
Artikel 18 – Controle, klachten en garantie
18.1 De koper dient de goederen bij levering te controleren op hun conformiteit. Zichtbare gebreken aan de goederen dienen bij voorkeur bij het aftekenen voor ontvangst en uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na de levering per schrijven ter kennis worden gebracht aan Silk – E – Flowers, zoniet worden zij geacht te zijn aanvaard. Gebreken die hadden moeten worden ontdekt door een normaal onderzoek van de goederen bij de levering ervan, dienen als zichtbaar te worden gekwalificeerd. De Klant dient ten allen tijde de goederen te gebruiken als een goede huisvader en alle gebruiksaanwijzingen, productomschrijvingen/voorschriften en onderhoudsvoorschriften zoals meegedeeld door Silk – E – Flowers correct na te leven.
18.2 Silk – E – Flowers erkent het bestaan van en verbindt er zich toe alle wettelijke waarborgen van conformiteit van de goederen na te leven. Silk – E – Flowers volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze kunnen per merk verschillend zijn en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van een artikel. Silk – E – Flowers is verantwoordelijk voor de afhandeling van de garantie. De verzendingskosten die hiermee gepaard gaan, vallen ten laste van de Klant.
18.3 Silk – E – Flowers is tegenover de Consument aansprakelijk voor een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering (artikelen 1649bis tot en met 1649octies BW). De garantie is steeds en in ieder geval beperkt tot de duurtijd en de omvang van de garantie die door de fabrikant/producent/invoerder wordt gegeven indien de garantietermijn de wettelijke garantie overschrijdt. Uitgebreide, commerciële garanties door de fabrikant/producent/invoerder verbinden enkel deze fabrikant/producent/invoerder en kunnen bijgevolg niet tegen Silk – E – Flowers worden ingeroepen, noch kan de Consument zich op die basis richten tegen Silk – E – Flowers .
18.4 Rekening houdend met de aard van de goederen die Silk – E – Flowers aanbiedt, dient de Consument een eventueel verborgen gebrek uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na het ontdekken van het gebrek per schrijven te melden aan Silk – E – Flowers . Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient op straffe van verval door de Consument te worden ingesteld binnen de 2 maanden na het ontdekken van het gebrek en uiterlijk binnen het jaar na de levering van de goederen. Indien het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering van het goed, geldt een vermoeden dat het gebrek bestond op het tijdstip van de levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.
18.5 De garantie zal evenwel nooit dekken: de normale slijtage; alle gebreken te wijten aan het abnormaal of foutief gebruik van de goederen; alle gebreken te wijten aan een onvoldoende of slecht onderhoud door de Consument; alle gebreken te wijten aan de niet-naleving van de voorschriften, wetten, normen en/of reglementeringen; de indirecte schade, gevolgschade en alle kosten en eventuele schade te wijten aan het (tijdelijk) niet kunnen gebruiken van de goederen; schade ten gevolge van een opzettelijke fout of nalatigheid van de Consument en/of de gebruiker van de goederen; wijzigingen, herstellingen of onderhoudswerken die reeds geheel of gedeeltelijk werden aangebracht of uitgevoerd zonder de schriftelijke toestemming van Silk – E – Flowers ; schade ten gevolge van diefstal, vandalisme, brand, overstroming, ongeval, staking, productiestop, etc.
18.6 Silk – E – Flowers kan evenmin aansprakelijk gehouden worden voor de diverse kleurschakeringen bij producten gefabriceerd. De kleurschakeringen zijn afhankelijk van de door de producent toegepaste kleurbaden en die Silk – E – Flowers aangeleverd worden en aldus buiten haar invloed.
18.7 Om een beroep te doen op de garantie, moet de Consument het origineel aankoopbewijs kunnen voorleggen.
18.8 De Consument zal de goederen onaangeroerd bewaren en het nodige doen om de schade niet te verergeren.
18.9 Indien de goederen worden doorverkocht, verbindt de Klant zich ertoe deze algemene voorwaarden alsook alle gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften aan diens koper tegenstelbaar te maken.
Artikel 19 – Aansprakelijkheid en overmacht
19.1. Overmacht
Silk – E – Flowers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Silk – E – Flowers geen invloed kan uitoefenen en waardoor Silk – E – Flowers niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ongevallen, oorlogen, lock-down, staking, gebrek of moeilijkere belevering van materialen, productiestopzettingen, … Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen partijen alsnog aan de contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
19.2. Relaties met derden
Voor zover Silk – E – Flowers afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Silk – E – Flowers op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.
19.3. Contractuele tekortkomingen
Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst een ernstige tekortkoming aan Silk – E – Flowers te wijten zou zijn, dient de Klant Silk – E – Flowers per schrijven in gebreke te stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog de verplichtingen na te komen. Silk – E – Flowers kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Silk – E – Flowers kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige tekortkoming van een aangestelde of derde. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
19.4. Technische problemen website
Silk – E – Flowers kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen. Silk – E – Flowers stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Silk – E – Flowers kan evenwel geen enkele garantie bieden.
19.5. Website
Silk – E – Flowers is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Silk – E – Flowers zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. Silk – E – Flowers is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.
Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten
20.1 Alle onderdelen van de site van Silk – E – Flowers en de daarvoor gebruikte technologie, met inbegrip van onder meer de logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Silk – E – Flowers of rechthoudende derden.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van Silk – E – Flowers , moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan Silk – E – Flowers .
20.2 Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij Silk – E – Flowers . Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Consument verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het goed zelf.
Artikel 21 – Gegevensbescherming
21.1. Silk – E – Flowers vervult haar verplichtingen als verantwoordelijke en/of als verwerker van die gegevens in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en andere dwingende regelgevingen.
21.2. Bij het plaatsen van een bestelling, dient de Klant persoonsgegevens over te maken aan Silk – E – Flowers . De door de Klant aangeleverde persoonsgegevens zullen verzameld, geregistreerd en verwerkt worden met als doel: het verwerken van de bestelling, de uitvoering van de overeenkomst, uw vraag naar verdere informatie over onze producten, versturen van nieuwsbrieven, reclame en/of marketingdoeleinden. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel, als bepaald in het privacy-beleid van Silk – E – Flowers , in het bijzonder voor de uitvoering van de overeenkomst met de Consument. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig voor het realiseren van de doeleinden van de verwerking, zoals hierboven en in de privacy policy vermeld.
21.3. Het privacy-beleid en cookie-beleid van Silk – E – Flowers kan online worden geraadpleegd.
21.4. De Consument beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (enkel voorzijde) kan de Consument eenvoudig door het verzenden van een email aan: info@silk-e-flowers.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig, kan de Consument ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Voor alle verdere informatie over het privacy statement, verwijst Silk – E – Flowers naar de website: https://www.silk-e-flowers.com/page/103-privacy-statement
21.5. Silk – E – Flowers behandelt de gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
Artikel 22 – Nietigheid en afstand
22.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, niet afdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van openbare orde of dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden, noch dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met de openbare orde of het dwingend recht.
22.2 Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
22.3. Wanneer door Silk – E – Flowers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van de algemene verkoopsvoorwaarden te eisen.
Artikel 23 –Geschillenregeling
In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken en Hoven bevoegd van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Silk – E – Flowers . Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van regelen van IPR en het Weens Koopverdrag.
BIJLAGE I – MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden per schrijven wanneer u de overeenkomst wil herroepen)
Aan Silk – E – Flowers NV
Ruitersweg 70
8520 KUURNE
info@silk-e-flowers.com
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………
— Naam /Namen Consument(en) ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
— Adres Consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
— Datum …………………………………………………………………………………………………
— Handtekening van Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf